فرمهای مورد نیاز برای ثبت در سامانه امید سپه

فرم استشهاد

فرم بازاریابی

فرم قرارداد

فرم نصب جدید

فایل PDF اصناف و مشاغل در پنل امید سپه

برای مشاهده نحوه پر کردن فرمها و حساسیتهای تیم ثبت و همچنین روش کار با پنل ثبت, به بخش فیلمهای آموزشی مراجعه کنید.

فیلم های آموزشی همراه پرداز